SPP Bil.12/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA)

Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA)

Tujuan Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA) dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N32/36 (Terbuka).

Latar Belakang

Kadar Elaun Pembantu Khas adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2008.

 

Pelaksanaan

Kadar baru Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N32/36 (Terbuka) adalah ditetapkan seperti dalam Jadual 1 berikut:

Jadual 1 : Kadar Baru

jadual kadar baru

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, perenggan 5(a)i dan ii Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2008 adalah dibatalkan.

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2008.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.12/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA)

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N32/36 (Terbuka).

Nama Pekeliling : Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.12/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA)

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment