SPP Bil.10/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Tujuan Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian bagi jawatan Gred Khas dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Latar Belakang

Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 manakala kadar Imbuhan Tetap Keraian bagi jawatan Gred Khas adalah ditetapkan dalam
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1996.

 

Pelaksanaan

Kadar baru Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian bagi jawatan Gred Khas adalah seperti yang ditetapkan dalam Jadual berikut:

Jadual Kadar Baru Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas Dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Jadual Kadar Baru Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas Dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Pindaan

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini:

i. kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas seperti di Lampiran D2, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991; dan

ii. kadar Imbuhan Tetap Keraian bagi jawatan Gred Khas seperti di perenggan 2.2 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1996 adalah dipinda.

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Julai 2008.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing,  surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak
Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.10/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian bagi jawatan Gred Khas dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Nama Pekeliling : Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.10/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment