SPP Bil.08/2006 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan

Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan

Tujuan Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan meluluskan kenaikan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) bagi pegawai dalam Kumpulan Sokongan.

Kadar Baru Imbuhan Tetap Khidmat Awam

Kadar baru ITKA bagi pegawai dalam Kumpulan Sokongan adalah ditetapkan seperti berikut:

KADAR BARU IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM

 

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2007.

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, kadar ITKA bagi pegawai dalam Kumpulan Sokongan yang ditetapkan di perenggan 3 Lampiran C8 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 adalah dibatalkan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.08/2006 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan meluluskan kenaikan kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) bagi pegawai dalam Kumpulan Sokongan.

Nama Pekeliling : Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.08/2006 Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bagi Pegawai dalam Kumpulan Sokongan

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment