SPP Bil.07/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas

Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas

Tujuan Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan).

Latar Belakang

Kadar Elaun Pembantu Khas adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1994.

 

Pelaksanaan

Kadar baru Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) adalah ditetapkan seperti dalam Jadual 1 berikut:

Jadual 1 : Kadar Baru Elaun Pembantu Khas

Jadual 1 : Kadar Baru Elaun Pembantu Khas

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, perenggan 6.1, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1994 adalah dibatalkan.

Tarikh Kuat Kuasa

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Mac 2008

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.07/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan menaikkan kadar Elaun Pembantu Khas yang diberikan kepada Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan).

Nama Pekeliling : Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.07/2008 Pekeliling Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment