SPP Bil.04/2010 Pekeliling Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan

Tujuan Pekeliling Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan dikeluarkan

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan, Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) khusus untuk penghantaran maklumat asas bakal pesara, permohonan percantuman perkhidmatan lepas, urusan persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun, urusan persaraan pilihan dan urusan merekodkan maklumat kematian bagi anggota berpencen di semua agensi sektor awam serta memberi penerangan mengenai tindakan yang perlu diambil mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005 (PP Bil. 12/2005).

Takrif

Dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan ini –

“anggota” ertinya pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan;

“anggota berpencen” ertinya –
(a) seseorang pegawai yang telah diberi taraf sebagai seorang pegawai berpencen di bawah seksyen 7 atau yang disifatkan sebagai seorang pegawai berpencen di bawah subseksyen 6A(6C) atau seksyen 8 Akta Pencen 1980 [Akta 227]; atau
(b) seseorang pekerja yang telah diberi taraf berpencen di bawah seksyen 6 atau yang disifatkan sebagai telah diberi taraf berpencen di bawah subseksyen 6A(6C) atau seksyen 7 Akta Pencen Pihak–Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 [Akta 239];

“integrasi” ertinya mekanisme perkongsian maklumat antara dua sistem aplikasi yang berbeza supaya proses dan urusan di kedua-dua aplikasi itu dapat diteruskan dengan lancar dan lengkap;

“maklumat asas bakal pesara” ertinya maklumat peribadi dan perkhidmatan anggota berpencen yang perlu dikemukakan oleh agensi ke Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) 2 tahun sebelum tahun persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun;

“Modul Penamatan Perkhidmatan” ertinya salah satu modul dalam HRMIS yang menguruskan peralihan keluar pegawai dari perkhidmatan kerajaan melalui persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun, persaraan
pilihan, peletakan jawatan, kematian, buang kerja dan sebagainya dan juga proses bagi pegawai menyediakan nota serah tugas dan ditemu duga sebelum meninggalkan perkhidmatan;

“Penamatan Perkhidmatan Paksa” ertinya salah satu daripada tujuh (7) fungsi yang terdapat dalam Modul Penamatan Perkhidmatan yang melaksanakan urusan peralihan keluar pegawai sebagaimana yang dinyatakan
dalam butiran 4 ruang (3) Lampiran I;

“Penamatan Perkhidmatan Sukarela” ertinya salah satu daripada tujuh (7) fungsi dalam Modul Penamatan Perkhidmatan yang melaksanakan urusan peralihan keluar pegawai sebagaimana yang dinyatakan dalam butiran 3 ruang (3) Lampiran I;

“Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas” ertinya proses permohonan mengagregatkan tempoh perkhidmatan sekarang dengan tempoh perkhidmatan lepas dalam perkhidmatan Angkatan Tentera bagi
membolehkan keseluruhan tempoh perkhidmatan tersebut diambil kira untuk tujuan faedah persaraan atau faedah terbitan di bawah undang-undang pencen.

Latar Belakang

Modul Penamatan Perkhidmatan adalah salah satu daripada 14 modul yang  telah dibangunkan di dalam HRMIS. Pelaksanaan modul ini akan membantu pengurus sumber manusia dalam urusan peralihan keluar pegawai dan memberikan maklumat kepada Kerajaan untuk menilai trend dan pola penamatan perkhidmatan dalam sektor awam.

Terdapat tujuh (7) fungsi yang telah dibangunkan dalam modul ini iaitu Maklumat Asas Bakal Pesara, Percantuman Perkhidmatan Lepas, Penamatan Perkhidmatan Sukarela, Penamatan Perkhidmatan Paksa, Kematian Dalam
Perkhidmatan, Penswastaan dan Melaksanakan Penamatan Perkhidmatan. Senarai ketujuh-tujuh fungsi dan urusan yang dibangunkan dalam modul ini adalah seperti di Lampiran I.

Selaras dengan usaha untuk mewujudkan pengurusan sumber manusia yang lebih efisien, proses penamatan perkhidmatan seseorang anggota hendaklah dibuat secara dalam talian menggunakan HRMIS.

Dasar Pelaksanaan

Fungsi dan urusan yang dilaksanakan ini telah dibangunkan berasaskan kepada dasar dan peraturan perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang sedang berkuat kuasa. Oleh itu anggota berpencen adalah tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Aliran proses yang dibangunkan dalam modul ini adalah menjadi prosedur standard untuk dilaksanakan oleh semua agensi sektor awam. Pelaksanaan modul ini melibatkan peralihan dari amalan semasa kepada aplikasi HRMIS.

Maklumat yang dijana melalui pelaksanaan modul ini akan digunakan sebagai maklumat rasmi kerajaan dalam urusan sumber manusia sektor awam seperti perancangan sumber manusia dan unjuran kewangan. Justeru, adalah penting pegawai yang diberi peranan mengesahkan maklumat persaraan melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya bagi memastikan maklumat berkaitan sahih dan tepat.

Pelaksanaan

Skop Pelaksanaan

Bagi maksud Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, pelaksanaan hanya melibatkan urusan peralihan keluar seseorang anggota berpencen disebabkan oleh persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun; persaraan pilihan, kematian dalam perkhidmatan, fungsi melaksanakan penamatan perkhidmatan serta urusan pra persaraan iaitu proses penghantaran maklumat asas bakal pesara dan permohonan percantuman perkhidmatan lepas.

Persediaan  Pelaksanaan

Agensi hendaklah mengambil tindakan awal sebelum modul ini dilaksanakan dengan memastikan data yang menyokong pelaksanaannya telah lengkap dan kemas kini seperti yang dinyatakan dalam Panduan Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan.

Agensi perlu juga mengambil tindakan berikut:

a) Pasukan Petugas Pelaksanaan yang ditubuhkan oleh agensi, sepertimana yang ditetapkan dalam Buku Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS yang dilampirkan bersama PP Bil. 12/2005, hendaklah melibatkan pegawai yang terlibat secara langsung dalam urusan penamatan perkhidmatan; dan
b) membuat penyesuaian tugas dalam fail meja pegawai mengikut peranan dan tanggungjawab pelaksanaan HRMIS.

Panduan  Pelaksanaan

Pelaksanaan urusan ini adalah dibuat mengikut Panduan Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan yang boleh dimuat turun dari portal rasmi JPA (www.jpa.gov.my).

Proses kerja bagi urusan penghantaran maklumat asas bakal pesara, permohonan percantuman perkhidmatan lepas, persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun; permohonan persaraan pilihan dan merekodkan maklumat kematian adalah seperti di Lampiran II. Segala urusan yang dibuat melalui integrasi HRMISdan sistem Pension Online Workflow Environment (POWER) hendaklah menggunakan borang dan dokumen yang dinyatakan dalam proses kerja tersebut.

Pemantauan  Pelaksanaan

Perancangan dan pelaksanaan urusan penghantaran maklumat asas bakal pesara, permohonan percantuman perkhidmatan lepas, persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun; permohonan persaraan pilihan dan merekodkan maklumat kematian bagi anggota berpencen di agensi akan dipantau oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam.

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan mengenai Surat Pekeliling Perkhidmatan ini boleh dirujuk kepada:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pengurusan Maklumat,
Bangunan MKN-Embassy Techzone,
Aras 3, Blok A, No. 3200, Jalan Teknokrat 2,
63000 Cyberjaya, Sepang,
SELANGOR DARUL EHSAN.

Telefon : 03 – 8321 1400
Faks : 03 – 8320 1969
E-mel : hrmis _helpdesk@jpa.gov.my
Laman Web : http://www.jpa.gov.my

Tarikh Kuat Kuasa

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

SPP Bil.04/2010 Pekeliling Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan, Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) khusus untuk penghantaran maklumat asas bakal pesara, permohonan percantuman perkhidmatan lepas, urusan persaraan kerana mencapai umur 55, 56 atau 58 tahun, urusan persaraan pilihan dan urusan merekodkan maklumat kematian bagi anggota berpencen di semua agensi sektor awam serta memberi penerangan mengenai tindakan yang perlu diambil mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2005 (PP Bil. 12/2005).

Nama Pekeliling : Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan

Format Fail : PDF

Download : SPP Bil.04/2010 Pekeliling Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan – Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment