SPI Bil.07/2003 Pekeliling Kuasa Guru Merotan Murid

KUASA GURU MEROTAN MURID

Tujuan Pekeliling Kuasa Guru Merotan Murid dikeluarkan

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan supaya kuasa merotan yang diberikan Kementerian Pendidikan digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Latar Belakang

Kuasa merotan murid telah disediakan oleh kementerian pendidikan sejak sekian lama. Kuasa merotan yang diberikan oleh kementerian pendidikan berasaskan peruntukan yang disediakan dalam peraturan-peraturan pelajaran (disiplin sekolah) 1959, di bawah ordinan pelajaran 1957. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan 5 & Peraturan 6

PERATURAN 5

Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, Guru Besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat :

Dengan syarat bahawa –

(a) hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang.

(b) hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

(c)  Satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh pendaftar. Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan jenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan tandatangan perotan dan saksi semasa hukuman rotan dilaksanakan.

PERATURAN 6

Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu.

Pelaksanaan

Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua atau guru besar dan guru-guru yang diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian daripada proses pendidikan. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat untuk mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental murid. Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam tetapi untuk memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks sekolah, merotan hanya sebagai sebahagian daripada proses mendidik terutamanya kepada mereka yang tidak berdisiplin.

Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah serta menimbulkan kesan negatif yang lebih besar terhadap perkembangan keperibadian seorang murid. Bersama-sama surat ini disertakan contoh Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan (Lampiran A) sebagai panduan.

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan semua sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

 

SPI Bil.07/2003 Pekeliling Kuasa Guru Merotan Murid

Secara ringkasnya, pekeliling ini memperingatkan supaya kuasa merotan yang diberikan Kementerian Pendidikan digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Nama Pekeliling : Kuasa Guru Merotan Murid

Format Fail : PDF

Download : SPI Bil.07/2003 Pekeliling Kuasa Guru Merotan Murid

Oleh : Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Add Comment