PP Bil.13/2010 Pekeliling Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan

Tujuan Pekeliling Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan dikeluarkan

Tujuan pekeliling ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).

Latar Belakang

PTK telah diperkenalkan dalam Sistem Saraan Malaysia mulai 1 November 2002 bertujuan menggalakkan pembangunan diri pegawai perkhidmatan awam melalui pembelajaran berterusan, meningkatkan budaya organisasi pembelajaran dan melaksanakan pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi. PTK telah dimantapkan pada 2005 dan dibuat pengubahsuaian pada 2008.

Dalam Pembentangan Bajet 2011, Kerajaan telah memutuskan supaya PTK dimansuh dan digantikan dengan sistem penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik oleh pegawai awam menjelang Jun 2011.

Pelaksanaan

Selaras dengan keputusan ini, pelaksanaan PTK hendaklah dihentikan pada 1 Januari 2011. Ketetapan ini dibuat setelah mengambil kira pegawai yang menduduki PTK pada tahun 2010 dan sebelumnya untuk dipertimbangkan Anjakan Gaji pada tahun 2011 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, sehingga penilaian baru diperkenalkan, PTK tidak lagi menjadi syarat kenaikan pangkat mulai 1 Januari 2011.

Sekiranya masih terdapat keputusan PTK yang belum selesai selepas tarikh berkuatkuasanya pekeliling ini, Lembaga Penilaian Kompetensi yang berkenaan diberi kuasa untuk mempertimbang dan mengesahkan keputusan PTK berkaitan. Urusan berkenaan hendaklah diselesaikan sebelum 1 Jun 2011.

Pindaan

Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan perenggan 52 dan 53, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 mengenai syarat anjakan gaji dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 mengenai pelaksanaan integrasi modul Kenegaraan dalam kursus induksi.

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, perenggan 4 hingga 9 mengenai dasar PTK dan perenggan 65 mengenai syarat lulus PTK bagi tujuan kenaikan pangkat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002; elemen PTK yang diperuntukkan sebagai syarat kenaikan pangkat dalam semua skim perkhidmatan; Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2003 mengenai pelaksanaan Kursus Kenegaraan di bawah PTK, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 kecuali perenggan 55, 56(f), 57, 58(e), 59 dan 60(e) mengenai keanggotaan dan bidang kuasa LPK untuk mempertimbang dan mengesahkan keputusan PTK serta Surat Edaran JPA.BK(S)241/82/1 Jld.3 bertarikh 29 Mac 2010 mengenai pelaksanaan kaedah Pusat Penilaian Khas, adalah dibatalkan.

Tarikh Kuat Kuasa

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

PP Bil.13/2010 Pekeliling Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan

Secara ringkasnya, pekeliling ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).

Nama Pekeliling : Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan

Format Fail : PDF

Download : PP Bil.13/2010 Pekeliling Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment