PP Bil.06/2017 Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017

PP Bil.06/2017 Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017

Tujuan Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017 dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi Bayaran Khas Tahun 2017 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Latar Belakang

Kerajaan telah memutuskan supaya Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM1,000.00 dan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 sebanyak RM500.00 diberi kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di atas keperihatinan Kerajaan menghargai kesetiaan penjawat awam dalam mendokong kemajuan negara serta melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan dengan cekap dan berkesan kepada rakyat.

Kerajaan juga bersetuju memberi Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM500.00 dan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 sebanyak RM250.00 kepada pesara Kerajaan yang menerima pencen.

Pekeliling Perkhidmatan ini adalah bagi maksud menjelaskan mengenai kaedah pelaksanaan Bayaran Khas Tahun 2017 dan Pekeliling Perkhidmatan yang berasingan akan menjelaskan mengenai kaedah pelaksanaan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018.

 

Pelaksanaan

Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM1,000.00 diberi kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai telah berada dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 90 hari berturut-turut pada tahun 2017.

Tempoh 90 hari berturut-turut adalah termasuk semua jenis cuti bergaji penuh, semua jenis cuti separuh gaji, semua jenis cuti tanpa gaji, Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am sepanjang tahun 2017.

Pegawai Yang Layak

Tertakluk kepada perenggan 5 dan 6 di atas, pegawai yang layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 adalah seperti berikut :

 • pegawai lantikan tetap, sementara dan contract of service1;
 • pegawai yang bercuti bergaji penuh;
 • pegawai yang bercuti separuh gaji;
 • pegawai yang bercuti tanpa gaji; dan
 • pegawai yang dipinjamkan termasuk ke agensi yang diasingkan pengurusan saraannya.

Bayaran Khas Tahun 2017 ini juga dipanjangkan kepada :

 • guru interim;
 • pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai Gred Jawatan Utama B dan ke atas, serta Gred Khas A dan ke atas yang layak pemandu tetapi tidak disediakan pemandu oleh jabatannya; dan
 • pemandu yang dilantik sendiri oleh Anggota Pentadbiran dan Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman berdasarkan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 dan Akta Saraan Hakim 1971.

Pegawai Yang Tidak Layak

Pegawai yang tidak layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 adalah :

 • pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib dalam tahun 2017;
 • pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam dalam tahun 2017; dan
 • pegawai yang meletak jawatan dalam tahun 2017.

Pegawai yang ditangguhkan Bayaran Khas

Pegawai yang ditahan kerja, digantung kerja atau surat pertuduhan telah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib ditangguhkan Bayaran Khas Tahun 2017 ini. Pegawai hanya layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 sekiranya Pihak Berkuasa Tatatertib mendapati pegawai tersebut tidak bersalah.

Pesara

Bayaran Khas Tahun 2017 kepada pesara Kerajaan yang menerima pencen dan penerima pencen terbitan di bawah undang-undang pencen akan dibayar sebanyak RM500.00 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pegawai Perkhidmatan Awam yang bersara dalam tahun 2017 layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM1,000.00 dengan syarat pegawai telah berada dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 90 hari berturut-turut. Pembayaran sebanyak RM500.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM500.00 akan dibayar oleh jabatan terakhir pegawai berkhidmat.

Pesara Perkhidmatan Awam yang dilantik semula secara contract of service dalam tahun 2017 layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM1,000.00 dengan syarat pegawai telah berada dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 90 hari berturut-turut. Pembayaran sebanyak RM500.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM500.00 akan dibayar oleh jabatan di mana pegawai sedang berkhidmat.

Tempoh 90 hari berturut-turut yang dimaksudkan adalah termasuk semua jenis cuti bergaji penuh, semua jenis cuti separuh gaji, semua jenis cuti tanpa gaji, Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am sepanjang tahun 2017.

Pegawai Meninggal Dunia dalam Perkhidmatan

Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang meninggal dunia dalam tahun 2017 layak diberi Bayaran Khas Tahun 2017 sebanyak RM1,000.00 dengan syarat pegawai telah berada dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 90 hari berturut-turut.

Pembayaran kepada mana-mana penerima pencen terbitan yang layak di bawah undang-undang pencen sebanyak RM500.00 akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan bakinya sebanyak RM500.00 akan dibayar oleh jabatan terakhir pegawai berkhidmat.

Tempoh 90 hari berturut-turut yang dimaksudkan adalah termasuk semua jenis cuti bergaji penuh, semua jenis cuti separuh gaji, semua jenis cuti tanpa gaji, Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am sepanjang tahun 2017.

Tarikh Pembayaran

Bayaran Khas Tahun 2017 ini akan dibayar pada 8 Januari 2018.

Tanggungjawab Pembayaran

Bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berada dalam perkhidmatan, pembayaran Bayaran Khas Tahun 2017 ini adalah tanggungan jabatan di mana pegawai sedang berkhidmat, manakala bagi pesara Kerajaan, pembayaran tersebut adalah tanggungan Jabatan Perkhidmatan Awam.

Tarikh Kuat Kuasa

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaanya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

PP Bil.06/2017 Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017

Secara ringkasnya, pekeliling ini merupakan satu pemberitahuan pemberian bayaran khas tahun 2017 kepada pegawai perkhidmatan awam di seluruh negara.

Nama Pekeliling : Bayaran Khas Tahun 2017 

Format Fail : PDF

Download : PP Bil.06/2017 Pekeliling Bayaran Khas Tahun 2017

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment