PP Bil.06/2011 Pekeliling Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

Tujuan Pekeliling Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam dikeluarkan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan pindaan pelaksanaan tapisan keselamatan bagi pegawai yang dilantik dalam perkhidmatan awam.

Definisi

Dalam Pekeliling Perkhidmatan ini:

“pegawai” bermaksud pegawai yang dilantik ke perkhidmatan awam dalam jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan yang menetapkan syarat kelayakan masuk minimum di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan Diploma atau kelayakan yang setaraf dan mana-mana pegawai yang disyaratkan untuk menjalani tapisan keselamatan;

“perkhidmatan awam” bermaksud perkhidmatan awam am Persekutuan, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, pasukan polis dan perkhidmatan pelajaran; dan

“Tapisan Keselamatan” bermaksud proses memeriksa latar belakang pegawai oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia bagi memastikan pegawai yang dilantik ke perkhidmatan awam bebas dan bersih
daripada anasir subversif, espionaj dan sabotaj. Proses ini mengandungi dua jenis iaitu Kasar dan Halus:

(a) Tapisan Keselamatan Kasar ialah proses yang asas digunakan bagi menapis pegawai awam yang dikehendaki melihat perkara-perkara terperingkat setakat peringkat Sulit; dan
(b) Tapisan Keselamatan Halus ialah proses yang teliti digunakan bagi menapis pegawai awam yang sentiasa
dikehendaki melihat perkara terperingkat Rahsia atau Rahsia Besar.

Latar Belakang

Pelaksanaan tapisan keselamatan bagi pegawai yang dilantik dalam perkhidmatan awam adalah berdasarkan surat edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bil. JPA SULIT 376/Bhg.10/5 bertarikh 2 Mei 1979 yang berkuat kuasa mulai 1
Januari 1979. Berdasarkan surat edaran ini, pegawai dikehendaki menjalani tapisan keselamatan sebelum dilantik. Walau bagaimanapun bagi mempercepatkan urusan pelantikan ke perkhidmatan awam, Suruhanjaya boleh
membuat tawaran pelantikan kepada calon terlebih dahulu tetapi pelantikan rasmi adalah tertakluk kepada keputusan tapisan keselamatan.

Berhubung perkara ini, Peraturan 46(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] menetapkan pegawai yang belum disahkan dalam
perkhidmatan yang gagal tapisan keselamatan boleh ditamatkan perkhidmatannya.

Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan

Bagi menyegerakan urusan pelantikan ke perkhidmatan awam, terdapat keperluan meminda pelaksanaan tapisan keselamatan dalam surat edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bil. JPA SULIT 376/Bhg.10/5 bertarikh 2 Mei 1979 yang mengkehendaki pegawai lulus tapisan keselamatan sebelum dilantik secara rasmi. Justeru, Kerajaan telah memutuskan pegawai yang dilantik ke perkhidmatan awam dikehendaki menjalani dan lulus tapisan keselamatan sama ada sebelum disahkan dalam perkhidmatan atau setelah disahkan dalam perkhidmatan.

Untuk melaksanakan keputusan ini, Ketua Jabatan hendaklah memastikan pegawai mengemukakan maklumat tapisan keselamatan dalam tempoh 30 hari mulai tarikh melaporkan diri bertugas serta menjalani dan lulus tapisan
keselamatan sebaik-baiknya sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Bagi pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan tetapi belum menjalani tapisan keselamatan, pegawai hendaklah menjalani dan lulus tapisan keselamatan dalam tempoh satu tahun mulai tarikh pegawai disahkan dalam perkhidmatan.

Walau apa pun, bagi pegawai yang belum lulus tapisan keselamatan:
(a) pengesahan dalam perkhidmatan boleh dibuat apabila pegawai telah memenuhi syarat skim perkhidmatan serta syarat lain yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa; dan                                                         (b) pegawai masih tertakluk untuk menjalani serta lulus tapisan keselamatan setelah disahkan dalam perkhidmatan.

Pegawai yang gagal tapisan keselamatan boleh ditamatkan perkhidmatannya berdasarkan kepada peraturan berikut:

(a) Peraturan 46(e), P.U.(A) 176/2005 bagi pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan; atau
(b) Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bagi pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

Keputusan ini tidak melibatkan sebarang perubahan kepada peraturan yang berkuat kuasa mengenai tapisan keselamatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 80 dan 81, Arahan Keselamatan.

Pemakaian

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Pekeliling Perkhidmatan ini terpakai kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa
Tempatan.

Pegawai yang belum lulus tapisan keselamatan pada tarikh kuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada pindaan ini.

 

Pembatalan

Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, Surat edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bil JPA SULIT 376/Bhg.10/5 bertarikh 2 Mei 1979  adalah dibatalkan:

Tarikh Kuat Kuasa

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan.

 

PP Bil.06/2011 Pekeliling Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

Secara ringkasnya, pekeliling ini bertujuan memaklumkan pindaan pelaksanaan tapisan keselamatan bagi pegawai yang dilantik dalam perkhidmatan awam.

Nama Pekeliling : Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

Format Fail : PDF

Download : PP Bil.06/2011 Pekeliling Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

Oleh : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

Add Comment